PRITUŽBE

Obavijest o podnošenju pritužbi

Motive Zastupanje d.o.o. je društvo za zastupanje u osiguranju i ekskluzivni partner Triglav osiguranja d.d. Zagreb, Antuna Heinza 4, 10 000 Zagreb. Motive Zastupanje d.o.o. radi u imenu i za račun Triglav osiguranja d.d. Zagreb.

Ugovaratelj osiguranja, osiguranik, korisnik osiguranja te platitelj osiguranja mogu podnijeti pritužbu koja se odnosi na pružanje usluga osiguranja odnosno izvršenje obaveza iz ugovora o osiguranju i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja odluke Triglav osiguranja d.d. (dalje u tekstu: Društvo) ili od dana saznanja za razlog pritužbe.

Svaka fizička i pravna osoba koja ima prava i obveze po Ugovoru o osiguranju te udruge potrošača imaju pravo na podnošenje pritužbi na rad posrednika u svezi s distribucijom osiguranja u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja odluke ili od dana saznanja za razlog pritužbe.

Pritužbom se ne smatra izraz nezadovoljstva vezano za odluke u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva oštećenih osoba, osim ako taj izraz nezadovoljstva iz ugovora o osiguranju izjavi osiguranik, ugovaratelj osiguranja, korisnik iz ugovora o osiguranja te treća osoba s dokazanim pravnim interesom.

Pritužba može biti podnesena zbog:

  •  postupanja društva za osiguranje odnosno osobe koja za Društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju
  •  odluke Društva u vezi s ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju
  •  postupanja Društva u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju.

Pritužba se dostavlja u pisanom obliku s naznakom „PRITUŽBA“ i to na adresu posrednika: MOTIVE ZASTUPANJE d.o.o, Ul. Republike Hrvatske 1B, Požega, adresu najbližeg prodajnog ureda, e-mailom na adresu: motive.zastupanje@triglav-osiguranje.hr, putem telefaksa na broj: 034/276-147 ili usmenom izjavom na zapisnik kod posrednika.

Pritužba treba sadržavati:

1. ime, prezime i adresu podnositelja pritužbe fizičke osobe ili njegovog zakonskog zastupnika odnosno tvrtku, sjedište, ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
2. jasne razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja,
3. dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se prigovor podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
4. datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja prigovora odnosno osobe koja ga zastupa
5. punomoć za zastupanje, kada je prigovor podnesena po punomoćniku

PPritužbu možete podnijeti na propisanom Obrascu za podnošenje pritužbi.

Pisani odgovor na pritužbu dostavit će se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka pritužbe.

Kada odgovor na pritužbu ne ispunjava ili ne ispunjava u cijelosti zahtjeve iz pritužbe, podnositelju pritužbe potrebno je objasniti položaj Društva vezan uz pritužbu, a podnositelj pritužbe ima pravo na:

  •  podnošenje pritužbe pravobranitelju osiguranja zbog kršenja kodeksa o poslovnoj osiguravateljnoj i reosiguravateljnoj etici,
  •  pokretanje postupka za mirno rješavanja spora, primjerice pred Centrom za mirenje pri Hrvatskom gospodarskoj komori i/ili Centrom za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje,
  •  podnošenje tužbe nadležnom sudu.