Informacija o obradi osobnih podataka

MOTIVE ZASTUPANJE D.O.O.
UL.REPUBLIKE HRVATSKE 1B 34000 POŽEGA
TEL. 034-276-146 FAX 034-276-147 GSM: 091-317-2227
E-MAIL motive.zastupanje@triglav-osiguranje.hr

1. UVOD

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), te nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Opća uredba o zaštiti podataka sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka obavlja sukladno s pravima i temeljnim slobodama ljudi. Također, ovom Općom uredbom o zaštiti podataka omogućava se slobodno kretanje osobnih podataka unutar Europske unije, bez ograničenja i zabrana.

Ova Informacija o obradi osobnih podataka (dalje: Informacija) uključuje zahtjeve Opće uredbe o zaštiti podataka, te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. U skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka ovom Informacijom pružamo Vam obavijest o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta prava možete ostvarivati.

Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. Temeljem članka 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka pružamo Vam obavijest o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta prava možete ostvarivati.

Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.

Ova Informacija odnosi se na svaku fizičku osobu koja je zatražila ili primila uslugu od Motive Zastupanja kao i na ostale fizičke osobe koje su sudionici određenih poslovnih odnosa proizašlih iz odnosa Motive Zastupanja i klijenta ili su na bilo koji način povezani ili će biti u vezi s Motive Zastupanjem kao voditeljem obrade i druge fizičke osobe povezane s poslovnim subjektom a čiji osobni podaci su predmetom obrade i dr.


2. PODACI O VODITELJU OBRADE

Motive zastupanje d.o.o., društvo za zastupanje u osiguranju, Ulica Republike Hrvatske br. 1B, 34000 Požega, matični broj subjekta (MBS): 04748450, osobni identifikacijski broj (OIB): 76491473173 (dalje: Motive Zastupanje), je voditelj obrade koji obrađuje Vaše osobne podatke u svrhe navedene u odjeljku 4. ove Informacije.

Za dodatne informacije o Motive Zastupanju kao voditelju obrade, možete posjetiti internet stranicu www.motivezastupanje.hr, gdje je voditelj obrade objavio Pravilnik o zaštiti osobnih podataka i druge informacije ili kontaktirati nas putem pošte ili e-mail adrese: info@motivezastupanje.hr.

Ako je Motive Zastupanje zajednički voditelj obrade Vaših osobnih podataka s još nekim drugim voditeljem obrade temeljem zajedničke poslovne suradnje i/ili s osnova korištenja neke zajedničke usluge koju Vam pružaju, dodatne informacije u vezi zaštite i obrade Vaših osobnih podataka osim od Motive Zastupanja, možete zatražiti i drugog voditelja obrade koji zajednički s Motive Zastupanjem obrađuje Vaše podatke.


3. KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Motive Zastupanje je imenovala Službenika za zaštitu podataka (engl. Data Protection Officer” ili DPO) kako to zahtijeva članak 37. Opće uredbe o zaštiti podataka. Vezano na sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i/ili ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, a kako je navedeno u Odjeljku 8. ove Informacije, možete se obratite Službeniku za zaštitu podataka na sljedeću e-mail adresu: szop@motivezastupanje.hr.


4. KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA, SVRHE I PRAVNE OSNOVE OBRADE

Informacije o osobnim podacima koje Motive Zastupanje obrađuje dobivamo ili od Vas kao ispitanika ili iz nekog drugog izvora ovisno o vrsti poslovnog odnosa, odnosno o osnovi i svrsi obrade, ali samo u opsegu koji je nužan (primjerice ili za izvršenje nekog ugovora ili za radnje koje prethode odobrenju nekog ugovora ili u svrhu poštovanja pravnih obveza Motive Zastupanja kao voditelja obrade temeljem nekog propisa ili u svrhu legitimnog interesa voditelja obrade ili na temelju Vaše privole).

Informaciju o kategorijama osobnih podataka koje Motive Zastupanja obrađuje vezano na određenu vrstu usluge koju pruža ili kao voditelj obrade ili kao izvršitelj obrade a koje nisu sadržane u ovoj Informaciji, Motive Zastupanja će Vam pružiti prilikom njihova prikupljanja (čl.13. Opće uredbe o zaštiti podataka) u pisanom obliku ili drugim sredstvima (primjerice, elektroničkim putem). Ako to zatražite, informacije se mogu pružiti i usmenim putem pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen, te Vas Motive Zastupanja u tom slučaju, ako postoje sumnje glede Vašeg identiteta, može zatražiti pružanje dodatnih informacija neophodnih za utvrđivanje Vašeg identiteta.

Ako Motive Zastupanja obrađuje Vaše osobne podatke koji nisu prikupljeni od Vas neposredno (primjerice, ako ste zastupnik ili prokurist neke pravne osobe, ili ovlaštenik po računu pravne osobe ili kontakt osoba neke pravne osobe vezana za posebnu suradnju Motive Zastupanja i poslovnog subjekta, ili zaposlenik kreditnog posrednika i sl.), bit ćete obaviješteni o obradi takvih podatka unutar razumnog roka nakon dobivanja osobnih podataka, a najkasnije u roku od mjesec dana uzimajući u obzir posebne okolnosti obrade osobnih podataka, bilo neposredno na Vašu poslovnu e-mail adresu ili na drugu uobičajenu kontakt adresu koja se koristi u komunikaciji s pravnom osobom ili u trenutku prve komunikacije s Vama.

Motive Zastupanje nije dužno postupiti u skladu s prethodno navedenim ako već imate saznanja o ovim obradama ili već imate informaciju o tome ili bi pružanje takvih informacija bilo nemoguće ili bi predstavljalo nerazmjerne napore ili je dobivanje takvih informacija izrijekom propisano pravom EU ili pravom RH kojem podliježe Motive Zastupanja kao voditelj obrade a koje predviđa odgovarajuće mjere zaštite legitimnijih interesa Vas kao ispitanika ili ako osobni podaci moraju ostati povjerljivi u skladu s obvezom čuvanja profesionalne tajne koje uređuje pravo EU ili RH.

Informacije o kategorijama podataka koje nisu sadržane u ovom dokumentu, Motive Zastupanje će Vam pružiti u trenutku njihova prikupljanja bilo usmeno ili putem popisa dokumentacije koju je potrebno prikupiti za potrebe sklapanja nekog ugovora ili na način i u slučajevima iz članka 14. Opće uredbe o zaštiti podataka.

a. KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA

Matični podaci
Prilikom uspostave odnosa s Vama i/ili provođenja mjera dubinska analize ili u neku drugu svrhu kao što je primjerice sklapanje ili realizacija ugovora, prikupljamo Vaše matične podatke, kao što su ime i prezime / OIB / matični broj osigurane osobe zdravstvenog osiguranja / Djevojačko prezime / ime roditelja / datum rođenja / mjesto rođenja / Država rođenja / državljanstvo / spol / OIB / JMBG / vrsta radnog odnosa (neodređeno/određeno) / podaci o vlasništvu nad pokretnom i/ili nepokretnom imovinom / prebivalište ili uobičajeno boravište / dan sklapanja ugovora o radu / dan početka rada / probni rad /naziv pozicije / naziv radnog mjesta / platni razred / bruto iznos plaće / bruto iznos bonusa / organizacijski dio / mjesto troška / trajanje pripravničkog staža, ako je ugovoreno / trajanje rada u inozemstvu, država i mjesto rada, u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo / naznaka radi li radnik na poslovima na kojima može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja radne sposobnosti za njihovo obavljanje / mjesto rada / općina rada / radno vrijeme / ukupni mirovinski staž do početka rada kod poslodavca / radni staž / staž kod poslodavca / vrijeme mirovanja radnog odnosa / naznaku radi li radnik na poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem / podaci o bankovnom računu radnika / podaci o naknadi za prijevoz / pravo na službeni automobil / pravo na mobilni aparat / model mobilnog aparata / limit na mobilnom aparatu / podaci potrebni za upravljanje učinkom radnika (PMS sustav) podaci potrebni za upravljanje karijerom, razvojem nasljednika i 3 osobnim razvojem radnika (CMS sustav) / naziv škole/fakulteta, stečena stručna sprema, zvanje, datum stjecanja stručne spreme / e-mail adresa / broj službenog telefona/mobitela / podaci o radnoj dozvoli (posjedovanje i trajanje), ako je radnik stranac / podaci o osobnoj iskaznici / podaci o mirovinskom osiguranju / podaci o zdravstvenom osiguranju / podaci o dodatnom osiguranju / podaci o radnoj knjižici / osobni podaci o članovima uže obitelji (ime, prezime, spol, OIB, datuma rođenja, državljanstvo, mjesto i zemlja rođenja, srodstvo) / osobni podaci za zdravstveno i/ili porezno osiguranje članova uže obitelji oznaka zdravstvenog osiguranja i datum primjene zdravstvenog osiguranja članova obitelji osiguranih po radniku tip poreznog uzdržavanja, postotak olakšice, datum primjene za članove obitelji osiguranih po radniku / porezni faktor i općina plaćanja prireza za radnika / podaci o prethodnim poslodavcima / podaci o mirovinskom, radnom i beneficiranom stažu / status branitelja / podaci o korporativnoj funkciji (povjerenik zaštite na radu, sindikalni povjerenik, glavni korisnik SAP-a, član radničkog vijeća) / vrsta usavršavanja - osposobljavanja / opće kompetencije / stručne kompetencije / posebne kompetencije / obračunate bruto plaće / doprinosi iz i na plaću / porez i prirez iz dohotka od nesamostalnog rada / obračunata neto plaća / popis obustava od plaće / popis neto doznaka na tekuće račune radnika kod poslovnih banaka / evidencija polica osiguranja za radnike koji premije koriste kao porezno priznate izdatke / evidencija primanja u tijeku porezne godine / primanja radnika za kalendarsku godinu, koja ulaze u mirovinski staž osiguranja / mjesečno prijavljivanje podataka o iznosima bruto plaće Regosu / uplata doprinosa za prvi i drugi stup MIO doprinosa / godišnji popis radnika s beneficiranim stažem s uplaćenim iznosima doprinosa / pregled obračunatih i isplaćenih bolovanja na teret poduzeća i HZZO / pregled obračuna plaće detaširanih radnika / broj dana godišnjeg odmora za tekuću godinu / broj dana plaćenog dopusta za tekuću godinu / dan prestanka radnog odnosa / razlog prestanka radnog odnosa / fotografija radnika.

Ostale kategorije podataka
Obrađeni posebni podaci mogu uključivati i posebne kategorije osobnih podataka definiranih u Odjeljku 8. ove Informacije. Presliku Vašeg identifikacijskog dokumenta /službenog dokumenta s fotografijom koristimo u svrhu pravnih obveza Motive Zastupanja kao voditelja obrade po propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i/ili u svrhu provjere i potvrde Vaše identifikacije prilikom ugovaranja i korištenja usluga koje Motive zastupanje pruža ili ažuriranja Vaših podataka kao i u slučaju legitimnih interesa Motive zastupanja glede sprječavanja prijevara (primjerice, zaštita od krađe identiteta (recital 47. Opće uredbe). Osim matičnih i drugih podatka koji su prethodno navedeni, u određenim slučajevima obrađujemo i Vaše kontaktne podatke (telefon, mobitel, e-mail adresa) bilo u svrhu izvršenja ugovora (npr. ugovoreni način obavještavanja po pojedinom proizvodu ili podsjetnik na dospjele obveze) ili izravnog marketinga ili u slučaju ako ste nam dali privolu i sl.). Ako nam se obraćate i očekujete od nas povratnu informaciju i ponovno kontaktiranje vezano na Vaš upit u tom slučaju potrebni su nam Vaši osnovni kontakt podaci i to ime i prezime, broj telefona/broj mobilnog uređaja i e-mail adresa. Osobni podaci koje ste nam dali na taj način, neće biti vidljivi drugim korisnicima niti cjelokupnoj javnosti. Ovisno o vrsti usluge koju namjeravate koristiti, uz matične podatke prikupljamo i obrađujemo i neke druge Vaše podatke nužne za izvršenje ugovora ili ispunjenje neke zakonske obveze ili legitimnog interesa voditelja obrade ili treće ili privole a sve sukladno pravnim osnovama obrade kako je to navedeno u članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Osobni podaci koje Motive Zastupanja obrađuje kao izvršitelj obrade
Osim kao voditelj obrade, Motive Zastupanje može obrađivati i određene osobne podatke kao izvršitelj obrade na temelju ugovora o povjeravanju određenih aktivnosti ili poslova od strane trećih osoba. U tim slučajevima, Motive Zastupanje će obrađivati osobne podatke po nalogu i uputama koje je dobilo 4 od voditelja obrade temeljem ugovora i članka 28. Opće uredbe o zaštiti podataka. U određenim slučajevima, Motive Zastupanje može biti zajednički voditelj s trećom osobom.

b. SVRHE I PRAVNE OSNOVE OBRADE

Osobni podaci koji se odnose na Vas, bilo da ih je Motive Zastupanje neposredno prikupila od Vas ili su prikupljeni od treće strane, Motive Zastupanje ih obrađuje u okviru svoje poslovne aktivnosti u sljedeće svrhe, od kojih su neke detaljnije opisane:

 •  omogućavanje i osiguravanje redovnog poslovanja
 • pružanje usluga posredovanja i savjetovanja u osiguranju i reosiguranju
 •  sklapanje i realizacija ugovora o osiguranju i reosiguranju
 •  prijavu ispitanika radi ostvarivanja prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
 •  ostvarivanje prava i obveza koje iz radnog ili drugog ugovornog odnosa proizlaze za voditelja obrade i ispitanike
 •  ostvarivanje suradnje s vanjskim suradnicima
 •  ostvarivanje prava ispitanika
 •  statističke svrhe
 •  marketinške svrhe
 •  sudjelovanje na natječajima
 •  ostvarivanje komunikacije s klijentima i potencijalnim klijentima i drugim ispitanicima.

a) Pružanje usluga posredovanja i savjetovanja u osiguranju te sklapanje i realizacija ugovora o osiguranju

Davanje Vaših osobnih podataka potrebnih za pružanje zatraženih usluga i izvršavanje ugovora u kojemu ste stranka ili korisnik (uključujući aktivnosti koje treba poduzeti prije sklapanja ugovora) nije obvezno, no u slučaju odbijanja pružanja tih osobnih podataka s Vaše strane, Motive Zastupanje nije u mogućnosti ispuniti Vaše zahtjeve koje ste postavili vezano na pružanje pojedine usluge i/ili sklapanje i izvršenje ugovora (uključujući i aktivnosti koje prethode sklapanju ugovora i pružanju usluge).

b) Poštivanje pravnih i zakonskih obveza

Motive Zastupanja kao voditelja obrade za obradu osobnih podataka koja je nužna radi poštivanja pravnih i zakonskih obveza Motive Zastupanja, kao voditelja obrade, temeljem nacionalnih propisa i propisa EU Vaš pristanak nije potreban. Obrada je obvezna, primjerice, kada je to potrebno u svrhu provedbe propisa iz područja radnog prava, sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, oporezivanja, antikorupcije, propisa o sprječavanju prijevara u platnim uslugama ili ispunjavanju uputa ili zahtjeva nadzornih tijela.




c) Izravni marketing, istraživanje tržišta i profiliranje

Za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu:

 •  obavljanja funkcionalne djelatnosti za promociju i prodaju usluga Motive zastupanja ili društava trećih osoba koje koriste pisma, telefonske, internetske, SMS, MMS i druge komunikacijske sustave;
 •  provođenje istraživanja tržišta i zadovoljstva klijenata, koristeći pisma, telefon, internet, SMS, MMS i druge komunikacijske sustave;
 •  procjena i predviđanja aspekata interesa, preferencija, izbora potrošača i navika, kako bi Vam se ponudilo ciljane i prilagođene proizvode i usluge, posebno kroz analizu, obradu Vaših podataka (npr. prometi po tekućem računu,

promjena financijske situacije, lokacije i transfera)
potreban je Vaš pristanak.

d) Legitimni interes Motive Zastupanja kao voditelja obrade ili treće strane

Kod obrade na osnovi legitimnih interesa Motive Zastupanja ili treće osobe (čl.6.st.st.1.toč.f. Opće uredbe o zaštiti podataka), Motive Zastupanje provodi test ravnoteže, te Motive Zastupanje može obrađivati Vaše osobne podatke nakon što test ravnoteže pokaže da ostvarivanje legitimnih interesa Motive zastupanja i/ili trećih strana iz ove podtočke ne nadjačava Vaša temeljna prava i slobode.
Obrada Vaših osobnih podataka koja je nužna za ostvarivanje legitimnog interesa Motive Zastupanja kao voditelja obrade ili treće strane, može biti npr.:

 •  korištenje video nadzora u sigurnosne svrhe sukladno propisima Republike Hrvatske; - u cilju sprječavanja prijevara;
 •  izravni marketing, s tim da u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na Vas odnose za potrebe takvog marketing, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom). Ako se protivite obradi za potrebe izravnog marketinga, Motive zastupanje više neće obrađivati Vaše osobne podatke u tu svrhu.
 •  dodatne procjene vjerojatnosti da ćete obveze iz ugovora ispuniti na način određen tim ugovorom i sprječavanje dovođenja Vas u stanje prezaduženosti te praćenje ispunjenja ugovora;
 •  dodatni legitimni interesi u kojima Motive Zastupanje kao voditelj obrade pojedinačno ili kao zajednički voditelj može obrađivati Vaše osobne pod uvjetom da interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika nemaju prednost nad legitimnim interesima Motive zastupanja.

U slučajevima obrade podataka na temelju legitimnog interesa Vaš pristanak nije potreban. U ovim slučajevima, imate pravo u svakom trenutku možete podnijeti prigovor iz odjeljka 8. ove Informacije, uključujući izradu profila.

e) Privola

Vaša privola je dobrovoljno, informirano i posebno izražavanje volje kojom, putem izjave, odnosno jasne potvrdne radnje, dajete nedvosmisleni pristanak za obradu Vaših osobnih podataka u određenu svrhu Ako ste nam do sada dali privolu za obradu osobnih podataka za određene svrhe (npr. prijenos podataka unutar grupe, marketing i dr.) zakonitost takve obrade temelji se na Vašoj privoli. Svaka privola može se u bilo kojem trenutku povući. Ovo se također odnosi i na povlačenje izjava i privola koje su nam dane prije stupanja na snagu GDPR tj. prije 25.svibnja 2018. Molimo primite na znanje da će povlačenje imati učinak samo za buduće obrade. Isto tako, davanje ili uskraćivanje privole s Vaše strane ne utječe na izvršenje ugovora, niti prestanak nekog ugovornog odnosa ima za posljedicu i prestanak važenja privole koju ste nam dali.

5. KATEGORIJE PRIMATELJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Pristup Vašim osobnim podacima imaju zaposlenici Motive zastupanja i druge osobe koje zbog prirode poslova koje obavljaju s Motive zastupanjem ili za Motive Zastupanje imaju pristup povjerljivim podacima. Ove osobe moraju čuvati povjerljivost ovih podataka, te se ne smiju priopćiti trećim osobama, iskoristiti protiv interesa Vas ili Motive Zastupanja ili omogućiti trećim osobama da je iskoriste. Temeljem pravnih obveza Motive Zastupanje ima obvezu osobne podatke dostaviti i tijelima državne uprave, tijelima javne vlasti, državnim agencijama, nadzornim tijelima i dr. radi ispunjavanja svojih pravnih i zakonskih obveza.
Ovisno o pojedinoj vrsti usluge koju koristite, primatelji osobnih podataka mogu biti i treće strane koje posluju u RH i unutar i izvan Europske unije. Osim prethodno navedenih kategorija primatelja, Motive zastupanje Vaše podatke prenosi za potrebe provođenja eksternaliziranih aktivnosti (primjerice, pravnoj osobi za pripremu i distribuciju pošte i dr.).
Za potrebe vođenja određenih postupaka pred sudovima i drugim tijelima, podaci se mogu dostavljati odvjetnicima. Informacije o određenim kategorijama primatelja Vaših podataka, ako nisu obuhvaćene ovim odjeljkom, bit će Vam pružene prilikom ugovaranja pojedine usluge ili naknadno, a u skladu s člankom 14. Opće uredbe o zaštiti podataka.


6. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Vaši osobni podaci obrađuju se u Republici Hrvatskoj ili u EU. Ako je potrebno, iz nekih tehničkih ili operativnih razloga Motive zastupanje zadržava pravo prenijeti Vaše osobne podatke u zemlje izvan EU, u odnosu na odluke Europske komisije o primjerenosti ili na temelju odgovarajućih zaštitnih mjera ili određenih odstupanja uređenih Općom uredom o zaštiti podataka.


7. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke čuvamo u razdoblju ili određenom pojedinim propisom (npr. Zakonom o računovodstvu) ili ne dulje od onoga što je nužno za postizanje svrhe za koje su obrađeni, ako razdoblje čuvanja nije propisano ili je propisano minimalno razdoblje čuvanja. Vaši osobni podaci mogu se obrađivati i dulje vrijeme ako je to potrebno za neke druge opravdane svrhe (primjerice, za potrebe sudskih i drugih pravnih postupaka i dr.) što dovodi do produljenja rokova čuvanja podataka i izvan rokova koji su navedeni u ovom odjeljku.
Rokovi čuvanja podataka u određenim slučajevima obrada za koje nije zakonom propisan rok čuvanja, može biti dulji ili kraći od naprijed navedenih rokova, te taj rok određuje Motive Zastupanje kao voditelj obrade, s tim da se u tim slučajevima podaci čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.


8. PRAVA ISPITANIKA

Možete se u bilo kojem trenutku obratiti Motive Zastupanje kao voditelju obrade u skladu s pravilima navedenim u daljnjem tekstu, vezano na svoja prava podnošenjem zahtjeva pisanim putem ili neposredno u sjedištu Motive Zastupanja ili na adresu službenika za zaštitu podataka szop@motivezastupanje.hr. Na način iz prethodnog stavka, možete u bilo kojem trenutku povući privolu.
O poduzetim radnjama vezano na Vaš zahtjev, Motive Zastupanje će Vam bez nepotrebnog odgađanja a najkasnije u roku od mjesec dana dati informacije o poduzetim radnjama. iznimno, taj rok se može po potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući obzir složenost i broj zahtjeva.
Motive Zastupanje će Vas u tom slučaju obavijestiti u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva o razlozima odgađanja. Ako ste zahtjev podnijeli elektroničkim putem, informacije će Vam biti pružene elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako u svom zahtjevu niste drugačije zatražili.
Ako Motive Zastupanje ne postupi po Vašem zahtjevu, u roku od mjesec dana bez odgađanja i najkasnije mjesec dana od primitka zahtjeva će Vas obavijestiti o razlozima zbog kojih nije postupljeno i o mogućnostima podnošenja pritužbe nadzornom tijelu.
Svaka komunikacija i radnje koje Motive Zastupanje poduzima u vezi s ostvarivanjem prava navedenih u nastavku, bit će besplatne. Međutim, ako su Vaši zahtjevi očito neosnovani ili prekomjerni, osobito zbog njihovog ponavljajućeg karaktera, Motive Zastupanje Vam može naplatiti naknadu, uzimajući u obzir nastale troškove ili odbiti postupati po Vašim zahtjevima.

1. Pravo pristupa
Od Motive Zastupanja možete dobiti potvrdu o tome da li se Vaši osobni podaci obrađuju i, ako se obrađuju, možete dobiti pristup osobnim podacima i informacijama predviđenim člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, primjerice: svrhe obrade, kategorije osobnih podataka, rokovi čuvanja itd. Ako se osobni podaci eventualno prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo biti obaviješteni o odgovarajućim zaštitnim mjerama vezanim za prijenos. Ako to zatražite, Motive Zastupanje će Vam dostaviti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve daljnje tražene kopije Motive Zastupanje Vam može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako se zahtjev podnosi elektroničkim putem, i ako nije drugačije traženo, Motive Zastupanje će ih dostaviti u uobičajenom elektroničkom obliku.

2. Pravo na ispravak
Možete zatražiti od Motive Zastupanja ispravak Vaših osobnih podataka koji su netočni, kao i, uzimajući u obzir svrhu obrade, njihovu integraciju, ako su podaci nepotpuni, dajući dopunsku izjavu.

3. Pravo na brisanje ("pravo na zaborav")
Možete zatražiti od Motive Zastupanja kao voditelja obrade brisanje Vaših osobnih podataka, ako je ispunjen jedan od uvjeta navedenih u čanku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (npr. ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako je privola na kojoj se temelji obrada Vaših osobnih podataka povučena ili više ne postoje drugi pravni temelj za obradu ili ako osobni podaci moraju biti brisani radi usklađenosti s pravnom obvezom temeljem prava EU ili temeljem propisa RH ili ako su podaci nezakonito obrađeni ili ako je podnesen prigovor za izravni marketing). Ovime Vas obavještavamo da Motive zastupanje ne smije izbrisati Vaše osobne podatke: ako je njihova obrada neophodna, primjerice, ako zakonom propisani rok čuvanja još uvijek traje ili u slučaju zakonske obveze iz razloga od javnog interesa za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

4. Pravo na ograničenje obrade
Možete zatražiti od Motive Zastupanja ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od uvjeta predviđen člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, na primjer ako je potrebno provjeriti točnost Vaših osobnih podataka i dr.

5. Pravo na prijenos podataka
Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili je potrebna za izvršenje ugovora ili za poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora i ako se obrada provodi automatiziranim sredstvima, možete zatražiti pribavljanje osobnih podataka koje ste dobili u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu ili prenijeti Vaše osobne podatke drugom voditelju obrade. Pored toga, možete zatražiti da se Vaši osobni podaci prenose izravno od Motive zastupanja drugom voditelju pod uvjetom da je to tehnički izvedivo za Motive zastupanje. U tom slučaju, dostavit ćete Motive zastupanju sve točne podatke o novom voditelju obrade kojem namjeravate prenijeti Vaše osobne podatke, dajući Motive Zastupanju pisani pristanak.

6. Pravo na prigovor
U bilo kojem trenutku možete prigovoriti obradi osobnih podataka ako se obrada obavlja za obavljanje zadataka koji se obavljaju u javnom interesu ili je nužna u svrhu legitimnog interesa voditelja obrade (uključujući profiliranje) ili ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izravnog marketinga. Ako se odlučite za podnošenje prava na prigovor, Motive Zastupanje će se suzdržati od daljnje obrade Vaših osobnih podataka, osim ako Motive Zastupanje ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu (osnove koje nadjačavaju interese, prava i slobode subjekta) ili je obrada potrebna za utvrđivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva. Na kraju ove Informacije, nakon odjeljka 9., a kako to zahtijeva članak 21.st.4. Opće uredbe o zaštiti podataka, dodatno Vam skrećemo pozornost na ova Vaša prava.

7. Automatizirani proces odlučivanja koji se odnosi na fizičke osobe, uključujući profiliranje
U slučaju automatiziranog donošenja odluka članak 22. Opće uredbe o zaštiti podataka daje Vam pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi Vaših osobnih podataka, uključujući profiliranje, što proizvodi pravni učinak koji značajnije utječe na Vas, osim ako gore navedena odluka:
a) je nužna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između Vas i Motive Zastupanja;
b) dopuštena pravom RH ili pravom države članice EU kojem podliježe voditelj obrade te koje također propisuje odgovarajuće mjere i zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika;
c) temelji se na Vašoj izričitoj privoli.
U slučajevima pod točkama a) i c), Motive Zastupanje će implementirati odgovarajuće mjere da zaštiti Vaša prava, Vaše slobode i Vaš legitimni interes, a Vi možete iskoristiti pravo da dobijete ljudsku intervenciju od strane Motive Zastupanja, kako biste izrazili svoje stajalište i osporili odluku.

8. Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka
Unatoč Vašem pravu da se obratite upravnom tijelu ili sudu, ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka predstavlja kršenje Opće uredbe o zaštiti podataka i/ili važećih propisa, možete podnijeti prigovor i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, kao nacionalnom nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj ili nadzornom tijelu u EU.
Neovisno o prethodno navedenom, ako smatrate da je obradom osobnih podataka od strane Motive zastupanja prekršena Opća uredba o zaštiti podataka ili nacionalni provedbeni propis, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na adresu szop@motivezastupanje.hr kako bismo zajednički pokušali riješiti Vašu pritužbu.

9. OBRADA POSEBNIH KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA

U odnosu na obradu posebnih kategorija osobnih podataka (primjerice, otkrivanje rasnog ili etničkog 8 podrijetla, političkih mišljenja, vjerskih ili filozofskih uvjerenja ili članstva sindikata, kao i obrada genetskih podataka, biometrijske podatke u svrhu jedinstvenog identifikacije fizičke osobe, podatke o zdravlju ili podatke koji se odnose na seksualni život ili seksualnu orijentaciju fizičke osobe) potrebne za pružanje određenih usluga i proizvoda, potrebno je izričit pristanak putem privole, ne dovodeći u pitanje konkretne slučajeve propisane Općom uredbom koje dopuštaju obradu posebnih kategorija osobnih podataka i bez izričitog pristanka.
Sukladno članku 21.stavku 4. Opće uredbe o zaštiti podataka skrećemo Vam posebnu pozornost na Vaše pravo na podnošenje prigovora po članku 21.stavku 1. i 2. Opće uredbe o zaštiti podataka: Na temelju Vaše posebne situacije, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koja se odnose na Vas, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) (obrada u svrhu javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade) ili člankom 6. stavkom 1. točkom (f) (ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Motive Zastupanja ili treće strane , osim kada su od tih izradu profila koja se temelji na tim odredbama).
Isto tako, imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koji se obrađuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Motive Zastupanja ili treće strane , osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama) od strane zajedničkih voditelja iz odjeljka 9. ove Informacije.
Ako podnesete prigovor, više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke (osim u slučaju ako u postupku rješavanja Vašeg prigovora dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako se obrada provodi radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva).
Pravo na prigovor obradi za potrebe izravnog marketinga U određenim slučajevima obrađujemo Vaše osobne podatke za potrebe izravnog marketinga. Ako niste suglasni s tom obradom, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Ako se usprotivite obradi za potrebe izravnog marketinga, Vaše osobne podatke više nećemo obrađivati u te svrhe.

Svoje prigovore možete uputiti na kontakt adrese iz Odjeljaka 1. i 2. ove Informacije.

Požega, svibanj 2018.

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA: Motive Zastupanje d.o.o.